Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Tổng hợp hàm hay dùng trong KT

Share
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 28/11/13, 12:43 am

  Hàm add EXP
  Code:
  me.AddExp(số exp muốn add);
  Hiện lên bảng
  Code:
  Dialog:Say("Viết câu cần hiện lên ở đây");
  Hiện chữ ở khung chat
  Code:
  me.Msg("Viết câu cần hiện lên ở đây");
  Hiện lên kênh thế giới . Chữ vàng giống lúc thông báo hoạt động của hệ thống
  Code:

  local szMsg = string.format("Viết câu cần hiện lên ở đây");
  KDialog.NewsMsg(1, Env.NEWSMSG_COUNT, szMsg);
  Hàm AddItem
  Code:
  me.AddItem(Genre,DetailType,ParticularType,Level);
  hoặc
  me.AddItem(Genre,DetailType,ParticularType,Level,S eries);
  Đối với đồ có thể cường hóa : me.AddItem(Genre,DetailType,ParticularType,Level,S eries,Cấp Cường Hóa);
  Thông số vật phẩm các bạn xem trong : setting\item\001\other
  Thông số trang bị các bạn xem trong :
  setting\item\001\equip
  setting\item\001\extern\change
  Hàm đếm item trong túi
  Code:
  local nCount1 = me.GetItemCountInBags(18,1,1,9); <-- Khai thông số item tại đây
  me.Msg("Trong túi của bạn có "..nCount1.." cái vật phẩm nCount1");
  Hàm kiểm tra ô trống trong túi
  Code:
  if me.CountFreeBagCell() < 10 then
  me.Msg("Túi của bạn đã đầy, cần ít nhất 10 ô trống.");
  return 0;
  end
  Hàm xóa item trong túi
  Code:
  local tbItemId2 = {18,1,1,10,0,1}; -- Khai báo thông số item tại đây
  Task:DelItem(me, tbItemId2, 1); -- Xóa 1 item tbItemId2
  Hàm add nhiều item
  Code:
  local i = 1
  while i<=500 do -- Số lượng item cần add ở đây là 500
  me.AddItem(18,1,25151,1); -- Khai thông số item tại đây
  i=i+1
  end
  Hàm reload scipt
  Code:
  DoScript("\\script\\npc\\tuiguangyuan.lua"); -- Ở đây load file tuiguangyuan.lua nằm trong scipt\npc các bạn có thể chỉnh lại tùy ý
  Hàm gọi NPC
  Code:
  local nMapId, nPosX, nPosY = me.GetWorldPos();
  KNpc.Add2(ID NPC, Cấp, Hệ, nMapId, nPosX, nPosY)
  me.Msg(string.format("Đã gọi Boss tại map số %d tọa độ %d/%d",nMapId,nPosX/8,nPosY/16));
  Hàm Lấy tọa độ đang đứng
  Code:
  local nMapId, nPosX, nPosY = me.GetWorldPos();
  local sms = string.format(" Tọa độ đang đứng là:<color=yellow> %d <color>-<color=green> %d <color>",nPosX*32, nPosY*32);
  Dialog:Say(sms);
  Hàm đổi tên NPC khi gọi ra
  Code:
  local nMapId, nPosX, nPosY = me.GetWorldPos();
  KNpc.Add2(ID NPC, Cấp, Hệ, nMapId, nPosX, nPosY).szName= "Thích tên gì đặt vào đây"
  còn tiếp....


  Last edited by phongbang2 on 28/11/13, 12:52 am; edited 1 time in total
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 28/11/13, 12:52 am

  Hàm add Danh Hiệu
  Code:
  me.AddTitle(genre id,detailtype id,level id,rank); -- Xem trong setting\player\title.xml
  Hàm add max Kỹ Năng Sống , add xong thoát ra vào lại mới được
  Code:
  function tbGift:kynangsong()
  for i=1,10 do me.SaveLifeSkillLevel(i,120) end
  me.Msg(string.format("Đã max toàn bộ kỹ năng sống"));
  end
  Hàm add level
  Code:
  me.AddLevel(X - me.nLevel); -- X là level cần add
  Hàm nếu đủ điều kiện if nó mới hiện không đủ điều kiện sẽ không hiện
  Code:
  if me.nLevel >90 then
  table.insert(tbOpt, 1,{"Nhận quà level 90",self.NhanQuaLevel90, self}); -- Tức là nếu đẳng cấp > 90 thì nó mới hiện lên dòng nhận quà level 90
  end
  Hàm add Bạc , Bạc Khóa , Đồng , Đồng Khóa
  Code:
  me.Earn(X,0); -- X là số Bạc cần add
  me.AddBindMoney(Y,0); -- Y là số Bạc Khóa cần add
  me.AddBindCoin(Z); -- Z là số đồng khóa cần add
  me.AddJbCoin(W); -- W là số đồng thường cần add
  Hàm add 1 vật phẩm có thời hạn
  Code:
  me.SetItemTimeout(me.AddItem(Genre,Detail,Particul ar,Level), os.date("%Y/%m/%d/%H/%M/00", GetTime() + 3600 * 24 * 30)); -- Thông số item khai ở trong ngoặc AddItem , vật phẩm này có hạn sử dụng 30 ngày các bạn có thể tùy ý chỉnh lại
  Hàm chuyển trạng thái chiến đấu áp dụng cho ai thích đánh nhau trong thành
  Code:
  {"Vào trạng thái chiến đấu", me.SetFightState, 1} -- Trong thành như ngoài thành có thể gọi boss đánh ngay trong thành hoặc đánh ng cùng trạng thái
  {"Hủy trạng thái chiến đấu", me.SetFightState, 0}
  Hàm gửi thông báo đến hảo hữu
  Code:
  me.SendMsgToFriend("Thích gì ghi vào đây");
  Check level
  Code:
  me.nLevel
  Check giới tính
  Code:
  me.nSex == 0 ( Nam)
  me.nSex == 1 ( Nữ )
  Check Môn Phái và Hệ Phái
  Code:
  me.nFaction == 1 and me.nRouteId == 1 -- Thiếu Lâm Đao
  me.nFaction == 1 and me.nRouteId == 2 -- Thiếu Lâm Bổng

  me.nFaction == 2 and me.nRouteId == 1 -- Thiên Vương Thương
  me.nFaction == 2 and me.nRouteId == 2 -- Thiên Vương Chùy

  me.nFaction == 3 and me.nRouteId == 1 -- Đường Môn Bẫy
  me.nFaction == 3 and me.nRouteId == 2 -- Đường Môn Tụ Tiễn

  me.nFaction == 4 and me.nRouteId == 1 -- Ngũ Độc Đao
  me.nFaction == 4 and me.nRouteId == 2 -- Ngũ Độc Chưởng

  me.nFaction == 5 and me.nRouteId == 1 -- Nga Mi Chưởng
  me.nFaction == 5 and me.nRouteId == 2 -- Nga Mi Kiếm

  me.nFaction == 6 and me.nRouteId == 1 -- Thúy Yên Kiếm
  me.nFaction == 6 and me.nRouteId == 2 -- Thúy Yên Đao

  me.nFaction == 7 and me.nRouteId == 1 -- Cái Bang Chưởng
  me.nFaction == 7 and me.nRouteId == 2 -- Cái Bang Bổng

  me.nFaction == 8 and me.nRouteId == 1 -- Thiên Nhẫn Kích
  me.nFaction == 8 and me.nRouteId == 2 -- Thiên Nhẫn Đao

  me.nFaction == 9 and me.nRouteId == 1 -- Võ Đang Khí
  me.nFaction == 9 and me.nRouteId == 2 -- Võ Đang Kiếm

  me.nFaction == 10 and me.nRouteId == 1 -- Côn Lôn Đao
  me.nFaction == 10 and me.nRouteId == 2 -- Côn Lôn Kiếm

  me.nFaction == 11 and me.nRouteId == 1 -- Minh Giáo Chủy
  me.nFaction == 11 and me.nRouteId == 2 -- Minh Giáo Kiếm

  me.nFaction == 12 and me.nRouteId == 1 -- Đoàn Thị Kiếm
  me.nFaction == 12 and me.nRouteId == 2 -- Đoàn Thị Chỉ
  Hàm add kỹ năng
  Code:
  me.AddFightSkill(ID trong skill.txt,cấp của kỹ năng)
  Hàm xử lý tiến trình giống như khi mở rương thuốc
  Code:
  ocal tbBreakEvent =
  {
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_MOVE,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_ATTACK,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_SIT,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_RIDE,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_USEITEM,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_ARRANGEITEM,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_DROPITEM,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_CHANGEEQUIP,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_SENDMAIL,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_TRADE,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_CHANGEFIGHTSTATE,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_ATTACKED,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_DEATH,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_LOGOUT,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_REVIVE,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_CLIENTCOMMAND,
  }
  GeneralProcess:StartProcess("Đang mở", 10 * Env.GAME_FPS, {self.XuLyMo, self}, nil, tbBreakEvent)
  ;

  Hàm add danh vọng : xem trong setting\player\repute.xml
  Code:
  AddRepute("số Camp","số Class","số Điểm cần ADD")
  Hàm add nhiều vật phẩm cùng loại ví dụ như là add tất cả mũ
  Code:
  for i = a,z do -- a và z là ParticularType của item cùng loại
  me.AddItem(Genre,DetailType,i,Level)
  end
  Hàm add thêm điểm tiềm năng và kỹ năng
  Code:
  me.AddPotential(X); ===> X là số điểm tiềm năng cần add
  me.AddFightSkillPoint(Y); =>>> Y là số điểm kỹ năng cần add
  Hàm add Tinh Lực - Hoạt Lực
  Code:
  me.ChangeCurMakePoint(X);--X là số tinh lực cần add
  me.ChangeCurGatherPoint(Y);-- Y là số hoạt lực cần add

  nguồn Gamezone
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 8

  Giới tính : Male

  Gold : 26

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-12-17

  Post by NTH on 17/12/13, 09:42 pm

  anh ơi cho em hỏi em muốn add đoạn
  AddRepute("số Camp","số Class","số Điểm cần ADD")
  thì em add vào túi tân thủ thì viết ở dòng cuối thì viết như nào hả anh? em cám ơn
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 6

  Giới tính : Male

  Gold : 12

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-12-21

  Post by vthienhcm on 21/12/13, 03:01 pm

  chào tất cả anh em ,trước tiên mình chúc tất cả anh em trong diển đàn một ngày tràn đầy niềm vui nha,mình xin nói về mình chút nha,mình rất mê game KIẾM THẾ,hiện nay mình đang chơi một số game KIẾM THẾ pivate,mình không biết gì về lập trình cả,máy của mình có chương trình notepad++,và visual studio 2010,mình mong được nhờ anh em giúp mình add item,add điểm danh vọng,add đồng,.........của game KIẾM THẾ private,mong nhờ các anh em giúp đở mình dược khong,mình sẻ hậu tạ ,cám ơn anh em rất nhiều.mình hiện đang ở tphcm,sdt của mình:0915854598,0935034072,rất mong nhận được sự chỉ dạy của anh em,cám ơn rất nhiều.

  Post by Sponsored content