Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

[Võ Lâm]Script Sư Đồ

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 6

  Giới tính : Male

  Gold : 28

  Cảm Ơn : 4

  Ngày Tham Gia : 2013-11-25

  Post by 1horh19254 on 25/11/13, 10:10 am

  Share cái này chứ để chả làm gì , cái này lúc trước có 1 số bug nhỏ nhỏ nhưng Fix rồi mà hồi đó cũng gần 1 năm rồi sang nhỉ 
  Code
  sudo_main.lua
  code

  --Dj sangpronhat
  --Date : 21/11/2009
  --He thong su do
  --¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï
  ----------------------
  SU={}
  DO={}
  Include("\\script\\lib\\taobang.lua")
  Include("\\script\\sudo_sn\\dssu.lua")
  Include("\\script\\sudo_sn\\dsdo.lua")
  Include("\\script\\sudo_sn\\dssudo.lua")
  Include("\\script\\global\\Serverlib.lua")
  Include("\\Script\\global\\sourcejx49.lua");
  --Khoi tao mang
  loithoai=
  {
  "¡ïThu Nhan Do De/add_dt", --1
  "¡ïBai Su./bai_su",--2
  "¡ïTruy Tim Su Phu./search_s",--3
  "¡ïTruy Tim De Tu./search_dt",--4
  "¡ïXuat Su./leave_sd",--5 
  "¡ïPhan Su Do/leave2_sd",--6
  "¡ïTinh Hinh Su Do/LEVS",--7
  "¡ï¡ï[Hot] Ban Do [Su Do]/hot",--8
  "¡ï¡ï[Hot] Kiem Tra Do De/theodoi",--9
  "¡ï¡ï[Hot] Tham Gia Su Do Song Hiep/sdsh",--10
  "¡ïHo tro de tu/helps",--11
  "¡ïTruc Xuat Do De/bo_dt"--12
  }
  sudothiep = 215 --
  daihongbao = 217 --
  function main() ---
  Msg2Player(su().." "..do_t())
  if su()==1 then su_main() return end
  if do_t()==1 then do_main() return end
  if GetLevel() >= 80 then
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Voi dang cap cua nguoi co the giup nhung nhan si moi gia nhap giang ho do :!!!",5,loithoai[1],loithoai[12],loithoai[4],loithoai[7],"¡ïKet Thuc./OnEx")
  else
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Nguoi muon nhan su phu thi hoi ho co chap nhan nhan nguoi lam de tu khong neu dong y thi moi su phu den gap ta",1,"¡ïKet Thuc./OnEx")
  end
  end

  function su()
  if getn(SU) == 0 then
  return 0 end
  for i=1,getn(SU) do
  name=GetName()
  if name == SU[1] then
  return 1
  else
  return 0
  end
  end
  end
  function search_dt()
  Say("<color=green> To Su: <color> Chuc Nang nay van chua cap nhat",1,"Ket Thuc./OnEx")
  end;

  function su_main()
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Dang cap lam su phu cua nguoi la "..LEVS().." nguoi co y dinh gi nho ta giup",5,loithoai[1],loithoai[4],loithoai[7],loithoai[8],"Trang ke tiep/next1")
  end

  function next1()
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Dang cap lam su phu cua nguoi la "..LEVS().." nguoi co y dinh gi nho ta giup",5,loithoai[9],loithoai[10],loithoai[11],loithoai[12],"Ket thuc doi thoai/OnEx")
  end 

  function do_t()
  if getn(DO) == 0 then
  return 0 end
  for i=1,getn(DO) do
  for z=2,getn(DO[i]) do
  if DO[i][z]==GetName() then
  return 1
  end
  end
  end
  return 0
  end
  function search_s()
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Nguoi muon tim Su Phu <color=red>"..timsu().."<color> phai khong",1,"Ket Thuc./OnEx")
  end;

  function do_main()
  if GetLevel()>=80 then
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Su phu cua ban la <color=red>"..timsu().."<color>",5,loithoai[3],loithoai[5],loithoai[6],loithoai[11],"¡ïKet Thuc/OnEx")
  else
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Su phu cua ban la <color=red>"..timsu().."<color>",5,loithoai[3],loithoai[6],loithoai[7],loithoai[11],"¡ïKet Thuc/OnEx")
  end
  end

  function OnEx()
  Msg2Player("Sever mang ten Jx50 version 1.0")
  end

  function add_dt()
  sdt_count = GetItemCount(sudothiep)
  tz = GetTeamSize()
  if su()~=1 then
  if sdt_count >= 1 then
  if tz == 2 then
  DelItem(sudothiep)
  SU[getn(SU)+1] = {GetName(),1,1,0}
  bien = TaoBang(SU,"SU")
  LuuBang("script/sudo_sn/dssu.lua",bien)
  pl = PlayerIndex
  team=GetTeam()
  name=GetName()
  lev=GetLevel()
  do_a=nil
  for i=1,GetPlayerCount() do
  PlayerIndex = i
  if team==GetTeam() then
  if name~=GetName() then
  if GetLevel()>=lev then 
  PlayerIndex = pl
  Msg2Player("Khong the nhan de tu co lev cao hon") 
  break 
  end
  if tim_su(GetName())~=1 then
  do_a = GetName()
  break
  else
  PlayerIndex = pl
  Msg2Player("Nhan vat ban muon nhan lam de tu da bai su :!!!")
  return
  end
  end
  end
  end
  Msg2Player(do_a)
  PlayerIndex = pl
  DO[getn(DO)+1] = {GetName(),do_a}--su, do1
  bien = TaoBang(DO,"DO")
  LuuBang("script/sudo_sn/dsdo.lua",bien)
  Msg2SubWorld("Su phu "..GetName().." nhan de tu "..do_a)
  AddGlobalCountNews("Su phu "..GetName().."va Do De"..do_a.." ket bai thanh cong ",1)
  else
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Nguoi hay tao do doi giua nguoi va nguoi can nhan lam de tu ta se giup cho",0)
  end
  else
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Hay di tim bi pho su do thiep roi den gap ta :!!",0)
  end
  else
  if num_dt() > 5 then Say("To So: Ban dang nhan vuot qua so de tu quy dinh",0) return end
  if sdt_count >= 1 then
  DelItem(sudothiep)
  if tz == 2 then
  pl = PlayerIndex
  team=GetTeam()
  name=GetName()
  lev=GetLevel()
  do_a=nil
  for i=1,GetPlayerCount() do
  PlayerIndex = i
  if team==GetTeam() then
  if name~=GetName() then
  if GetLevel()>=lev then Msg2Player("Khong the nhan de tu co level cao hon") break end
  if tim_su(GetName())~=1 then
  do_a = GetName()
  break
  else
  PlayerIndex = pl
  Msg2Player("Nhan vat ban muon nhan lam de tu da bai su :!!!")
  return
  end
  end
  end
  end
  PlayerIndex = pl
  for k=1,getn(DO) do
  if DO[k][1] == GetName() then
  su_id = k
  so_vl = getn(DO[k])
  break
  end
  end
  DO[su_id][so_vl+1]=do_a
  bien = TaoBang(DO,"DO")
  LuuBang("script/sudo_sn/dsdo.lua",bien)
  for k=1,getn(SU) do
  if SU[k][1] == GetName() then
  su_id = k
  end
  end
  for k=1,getn(DO) do
  if DO[k][1] == GetName() then
  su_id = k
  so_vl = getn(DO[k])
  break
  end
  end
  xuat_su = SU[su_id][4]
  SU[su_id]={GetName(),so_vl-1,floor(so_vl/2),xuat_su}
  bien = TaoBang(SU,"SU")
  LuuBang("script/sudo_sn/dssu.lua",bien)
  Msg2SubWorld("Su phu "..GetName().." nhan de tu "..do_a)
  AddGlobalCountNews("Su do "..GetName()..", "..do_a.." gan ket",1)
  else
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Nguoi hay tao do doi giua nguoi va nguoi can nhan lam de tu ta se giup cho",0)
  end
  else
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Hay di tim bi pho su do thiep roi den gap ta :!!",0)
  end  end
  end

  function num_dt()
  for i=1,getn(DO) do
  if DO[i][1]==GetName() then
  return getn(DO[i])-1
  end
  end
  end

  function tim_su(name)
  if getn(DO) == 0 then
  return 0 end
  for i=1,getn(DO) do
  for k=1,getn(DO[i]) do
  if DO[i][k] == name then
  return 1
  end
  end
  end
  return nil
  end

  function LEVS()
  muc_luc = 
  {
  {1,1,3,"Kien tap su phu"},
  {2,2,3,"Pho thong su phu"},
  {3,3,3,"Thu nghiep truyen su"},
  {5,4,4,"Pho thong danh su"},
  {7,5,5,"Nhat dai danh su"},
  {10,6,6,"Nhat dai ton su"},
  {13,7,7,"Thien co danh su"},
  {17,8,8,"Khoang the luong su"},
  {21,9,9,"Mon do tam thien"},
  {26,10,10,"Danh do tam thien"},
  }
  for i=1,getn(SU) do
  if SU[i][1] == GetName() then
  xuat = SU[i][4]
  if xuat <= 1 then
  return muc_luc[1][4]
  elseif xuat == 2 then
  return muc_luc[2][4]
  elseif xuat == 3 then
  return muc_luc[3][4]
  elseif xuat > 3 and xuat <= 5 then
  return muc_luc[4][4]
  elseif xuat > 5 and xuat <=7 then
  return muc_luc[5][4]
  elseif xuat > 7 and xuat <=10 then
  return muc_luc[6][4]
  elseif xuat > 10 and xuat <=13 then
  return muc_luc[7][4]
  elseif xuat > 13 and xuat <=17 then
  return muc_luc[8][4]
  elseif xuat > 17 and xuat <=21 then
  return muc_luc[9][4]
  elseif xuat > 21 and xuat <=26 then
  return muc_luc[10][4]
  else
  return muc_luc[10][4]
  end
  end
  end

  end

  function timsu()
  for i=1,getn(DO) do
  for k=1,getn(DO[i]) do
  if DO[i][k] == GetName() then
  return DO[i][1]
  end
  end
  end
  end

  function bo_dt()
  List_do_de2={}
  List_do_de={}
  so_dt=0
  id_su=0
  for i=1,getn(DO) do
  if DO[i][1] == GetName() then
  so_dt=getn(DO[i])
  id_su=i
  break
  end
  end

  if so_dt==2 then
  Say("return
  end

  for k=2,so_dt do
  List_do_de[getn(List_do_de)+1]=DO[id_su][k].."/select_one"
  List_do_de2[getn(List_do_de2)+1]=DO[id_su][k]
  end
  List_do_de2[getn(List_do_de2)+1]="Thoat./OnEx"
  Say("<color=green>Tien Su<color>: Nguoi muon truc xuat de tu nao ?",getn(List_do_de),List_do_de)
  end

  function select_one(nSel)
  Msg2Player(nSel)
  num = nSel+1
  do_de_bi_truc_xuat = List_do_de2[num]
  Msg2Player(do_de_bi_truc_xuat)
  for i=1,getn(DO) do
  for k=1,getn(DO[i]) do
  if DO[i][k] == do_de_bi_truc_xuat then
  DO[i][k] = nil
  end
  end
  end
  bien = TaoBang(DO,"DO")
  LuuBang("script/sudo_sn/dsdo.lua",bien)
  Msg2Player("Truc xuat thanh cong de tu "..do_de_bi_truc_xuat)
  AddGlobalCountNews("Su phu "..GetName().."truc xuat de tu "..do_de_bi_truc_xuat,1)
  for i=1,getn(SU) do
  if SU[i][1]==GetName() then
  SU[i][2]=SU[i][2]-1
  end
  end
  bien = TaoBang(SU,"SU")
  LuuBang("script/sudo_sn/dssu.lua",bien)
  List_do_de2={}
  List_do_de={}
  end
  function helps()
  Talk(3,"","He Thong Su Do Chi Moi Cap Nhat Chuc Nang Thu Nhan De Tu",
  "Khi nhan Su Phu nguoi se duoc nhieu uu dai",
  "Chuc ban thanh cong trong cong tac Su Do")
  end;


  function leave_sd()
  if GetLevel() >= 80 then
  Say("To So: Hien tai nguoi da du level de xuat su...?",2,"Xuat Su/dong_y","Thoat./OnEx")
  else
  Talk(1,"","Dang cap non kem khong dua vao su phu thi nguoi lam duoc gi co chu")
  end
  end
  function dong_y()
  if GetLevel() >= 80 then --ok
  Talk(1,"","<color="..colorS()..">To Su<color>: Bay gio nguoi da du dieu kien tu minh phieu bat giang ho khong can su phu chi day gi nua.")
  AddEventItem(daihongbao)
  AddEventItem(daihongbao)
  tensuphu = timsu()
  updateSD()
  for i = 1,getn(DO) do
  for k = 1,getn(DO[i]) do
  if DO[i][k] == GetName() then
  DO[i][k] = ""
  end
  end
  end
  bien = TaoBang(DO,"DO","")
  LuuBang("script/sudo_sn/dsdo.lua",bien)
  Msg2SubWorld(GetName().." da duoc su phu "..timsu().." nuoi day thanh tai tro thanh mot dai hiep.")
  elseif GetLevel() >= 100 then --ok
  Talk(1,"","<color="..colorS()..">To Su<color>: Bay gio nguoi da du dieu kien tu minh phieu bat giang ho khong can su phu chi day gi nua.")
  AddEventItem(daihongbao)
  AddEventItem(daihongbao)
  AddEventItem(daihongbao)
  AddEventItem(daihongbao)
  AddEventItem(daihongbao)
  tensuphu = timsu()
  updateSD()
  for i = 1,getn(DO) do
  for k = 1,getn(DO[i]) do
  if DO[i][k] == GetName() then
  DO[i][k] = ""
  end
  end
  end
  bien = TaoBang(DO,"DO","")
  LuuBang("script/sudo_sn/dsdo.lua",bien)
  Msg2SubWorld(GetName().." da duoc su phu "..timsu().." nuoi day thanh tai tro thanh mot dai hiep.")
  end
  end;

  function leave2_sd()
  Talk(1,"","<color="..colorS()..">Tien Su<color>: Nguoi da phan lai Su Phu cua minh!.")
  tensuphu = timsu()
  updateSD()
  for i = 1,getn(DO) do
  for k = 1,getn(DO[i]) do
  if DO[i][k] == GetName() then
  DO[i][k] = ""
  end
  end
  end
  bien = TaoBang(DO,"DO","")
  LuuBang("script/sudo_sn/dsdo.lua",bien)
  end;
  function updateSD()
  for i = 1,getn(SU) do
  if tensuphu == timsu() then
  SU[i][3] = SU[i][3] + 1
  bien = TaoBang(SU,"SU")
  LuuBang("script/sudo_sn/dssu.lua",bien)
  end
  end
  end;
  [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]