Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Script Ép Bánh Kem Cho Envet Noel

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 6

  Giới tính : Male

  Gold : 18

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by English2 on 14/11/13, 11:50 pm

  Script Ép Bánh Kem cho Event Noen, mình mới viết !!! chỉ test trong gamesever.exe Không có Patch chạy đồng hóa ai test giùm đi !!!
  Spoiler:
  ---- Author: Kenshiwo
  ---- Yahoo: kenshiwo
  ---- Tittle: Event Ep Banh cho Noen - Giang Sinh
  ---- Date: Dec 24,2010

  --- Gioi han diem ---
  GIOIHAN = GetTask(2000) --- Khai Bao gioi han 1 Ty Kinh Nghiem
  --- Phan Thuong Banh
  EXPKEM = 10*1000000 --- 10 Trieu
  EXPTHUONG = 20*1000000 --- 20 Trieu
  EXPNGON = 50*1000000 --- 50 Trieu
  EXPHAOHANG = 100*1000000 --- 100 Trieu
  --- Vat Pham
  SUA = 117
  BOTMI = 118
  TRUNG = 119
  DUONG = 200
  ---Kiem Tra Vat Pham
  KTSUA = GetItemCount(117) --- SUA
  KTBOTMI = GetItemCount(118) --- BOTMI
  KTTRUNG = GetItemCount(119) --- TRUNG
  KTDUONG = GetItemCount(120) --- DUONG
  --- Banh
  BKEM = 121
  BTHUONG = 122
  BNGON = 123
  BHAOHANG = 124
  --- Kiem tra banh
  KTBKEM = GetItemCount(121)
  KTBTHUONG = GetItemCount(122)
  KTBNGON = GetItemCount(123)
  KTBHAOHANG = GetItemCount(124)

  ---Script Chu
  function main()
  SayEx({"Le Quan: <color=green>Giang Sinh Vui Ve!<color>, tham gia su kien Giang Sinh!",4,
  "Tim hieu ve su kien/timhieu",
  "Ep Banh/epbanh",
  "Su Dung Banh/sudungbanh",
  "Thoat/no",
  });
  end;

  --- Tim hieu
  function timhieu()
  SayEx({"Le Quan: Event giang sinh lan nay la Banh Kem.",
  "Nguyen Lieu ep banh: <color=blue>Sua, Bot Mi, Trung, Duong<color> va <color=yellow>Tien Van.",
  "Tat ca co 4 loai Banh: Kem, Thuong, Ngon, Hao Hang.",
  "Dieu kien de ep banh theo <color=green>Dang Cap<color> cua moi loai.",
  "<color=blue>Banh Kem - Sua, Thuong, Ngon, Hao Hang<color> = <color=yellow>100v, 200v, 300v, 500v.",
  "Su dung banh se nhan duoc Kinh Nghiem theo dang cap cua banh.",
  "Moi loai chi an duoc 10 cai.",
  "<color=green>Chuc Dai Hiep!!! Giang Sinh Vui Ve!!!"
  });
  end;

  --- Lua chon ep banh
  function epbanh()
  SayEx({
  "Le quan: Xin lua chon loai Banh muon ep:",5,
  "Banh Kem Sua/banhkem1",
  "Banh Kem Sua - Thuong/banhkem2",
  "Banh Kem Sua - Ngon/banhkem3",
  "Banh Kem Sua - Haohan/banhkem4",
  "Thoat/no"
  });
  end;

  --- Lua chon Su Dung Banh
  function sudungbanh()
  SayEx({
  "Le quan: Xin lua chon loai Banh muon su dung:",5,
  "Banh Kem Sua/dungbanhkem1",
  "Banh Kem Sua - Thuong/dungbanhkem2",
  "Banh Kem Sua - Ngon/dungbanhkem3",
  "Banh Kem Sua - Haohan/dungbanhkem4",
  "Thoai/no"
  });
  end

  --- Ep Banh
  function banhkem1()
  if
  KTSUA >= 1 and
  KTBOTMI >= 1 and
  KTTRUNG >= 1 and
  KTDUONG >= 1 and
  (GetCash() >= 1000000) then
  Pay(1000000)
  DeleteItem(SUA)
  DeleteItem(BOTMI)
  DeleteItem(TRUNG)
  DeleteItem(DUONG)
  AddEventItem(BKEM)
  Msg2Player("Chuc mung ban! Ban nhan duoc 1 [Banh kem]");
  else
  SayEx({"Ban khong du nguyen lieu hoac 50v de doi banh Kem"});
  end
  end;

  function banhkem2()
  if
  KTSUA >= 1 and
  KTBOTMI >= 1 and
  KTTRUNG >= 1 and
  KTDUONG >= 1 and
  (GetCash() >= 2000000) then
  Pay(2000000)
  DeleteItem(SUA)
  DeleteItem(BOTMI)
  DeleteItem(TRUNG)
  DeleteItem(DUONG)
  AddEventItem(BTHUONG)
  Msg2Player("Chuc mung ban! Ban nhan duoc 1 [Banh kem thuong]");
  else
  SayEx({"Ban khong du nguyen lieu hoac 100v de doi banh Kem"});
  end
  end;

  function banhkem3()
  if
  KTSUA >= 1 and
  KTBOTMI >= 1 and
  KTTRUNG >= 1 and
  KTDUONG >= 1 and
  (GetCash() >= 3000000) then
  Pay(3000000)
  DeleteItem(SUA)
  DeleteItem(BOTMI)
  DeleteItem(TRUNG)
  DeleteItem(DUONG)
  AddEventItem(BNGON)
  Msg2Player("Chuc mung ban! Ban nhan duoc 1 [Banh kem ngon]");
  else
  SayEx({"Ban khong du nguyen lieu hoac 150v de doi banh Kem"});
  end
  end;

  function banhkem4()
  if
  KTSUA >= 1 and
  KTBOTMI >= 1 and
  KTTRUNG >= 1 and
  KTDUONG >= 1 and
  (GetCash() >= 5000000) then
  Pay(5000000)
  DeleteItem(SUA)
  DeleteItem(BOTMI)
  DeleteItem(TRUNG)
  DeleteItem(DUONG)
  AddEventItem(BHAOHANG)
  Msg2Player("Chuc mung ban! Ban nhan duoc 1 [Banh kem hao hang]");
  else
  SayEx({"Ban khong du nguyen lieu hoac 200v de doi banh Kem"});
  end
  end;

  --- Su Dung Banh
  function dungbanhkem1()
  if KTBKEM >= 1 and GIOIHAN <= 100 then
  SetTask(2000,GIOIHAN+1)
  DeleteItem(BKEM)
  AddOwnExp(EXPKEM)
  Msg2Player("Chuc mung ban! Ban nhan duoc 1 phan thuong "..EXPKEM.." Kinh nghiem");
  else
  SayEx({"Ban da nhan duong 1 Ty Kinh nghiem hoac khong co banh muon su dung trong nguoi"});
  end
  end;

  function dungbanhkem2()
  if KTBTHUONG >= 1 and GIOIHAN <= 100 then
  SetTask(2000,GIOIHAN+2)
  DeleteItem(BTHUONG)
  AddOwnExp(EXPTHUONG)
  Msg2Player("Chuc mung ban! Ban nhan duoc 1 phan thuong "..EXPTHUONG.." Kinh nghiem");
  else
  SayEx({"Ban da nhan duong 1 Ty Kinh nghiem hoac khong co banh muon su dung trong nguoi"});
  end
  end;

  function dungbanhkem3()
  if KTBNGON >= 1 and GIOIHAN <= 100 then
  SetTask(2000,GIOIHAN+5)
  DeleteItem(BNGON)
  AddOwnExp(EXPNGON)
  Msg2Player("Chuc mung ban! Ban nhan duoc 1 phan thuong "..EXPNGON.." Kinh nghiem");
  else
  SayEx({"Ban da nhan duong 1 Ty Kinh nghiem hoac khong co banh muon su dung trong nguoi"});
  end
  end;

  function dungbanhkem4()
  if KTBHAOHANG >= 1 and GIOIHAN <= 100 then
  SetTask(2000,GIOIHAN+10)
  DeleteItem(BHAOHANG)
  AddOwnExp(EXPHAOHANG)
  Msg2Player("Chuc mung ban! Ban nhan duoc 1 phan thuong "..EXPHAOHANG.." Kinh nghiem");
  else
  SayEx({"Ban da nhan duong 1 Ty Kinh nghiem hoac khong co banh muon su dung trong nguoi"});
  end
  end;

  --- Thoat
  function no()
  end;
  Script rớt đồ tách riêng: tạo file "tentuyy.LUA"

  ---- Author: Kenshiwo
  ---- Yahoo: kenshiwo
  ---- Tittle: Event Ep Banh cho Noen - Giang Sinh
  ---- Date: Dec 24,2010

  function dropeventitem()
  tle = random(1,20) ----> Ty le vat pham rot ra .05%
  sll = random(117,120) ---> Vat Pham rot ra tuy y co 4 loai Random --- SUA -- BOTMI -- TRUNG -- DUONG ---
  if (tle <= 1) then
  AddEventItem(sll)
  end
  end;


  Tìm Script .LUA của Quái: Include "\\Script\\....\\tentuyy.LUA"
  Khai báo hàm: dropeventitem() trong Function OnDeath() ở file .LUA của Quái


  Chúc các bạn thành công!!!! Bị lỗi thì cứ post lên @^^!