Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Script về ngũ hành nhân vật

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 6

  Giới tính : Male

  Gold : 18

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by English2 on 14/11/13, 11:49 pm

  --hàm này chưa test a,e có lỗi tự fix dùm nha

  PHP Code:
  function GetPlayerSeries()
  local mySeries
  if (GetSeries() ==0)then
  mySeries="HÖ Kim";
  elseif(GetSeries() ==1)then
  mySeries="HÖ Méc";
  elseif(GetSeries() ==2)then
  mySeries="HÖ Thñy";
  elseif(GetSeries() ==3)then
  mySeries="HÖ Háa";
  elseif(GetSeries() ==4)then
  mySeries="HÖ Thæ";
  end
  return mySeries;
  end 
  --hàm set ngũ hành nhân vật
  PHP Code:
  str={
  {0,"HÖ Kim"},
  {1,"HÖ Méc"},
  {2,"HÖ Thñy"},
  {3,"HÖ Háa"},
  {4,"HÖ Thæ"},
  }
  function ChuyenNguhanh(id)
  SetSeries(str[id][1])
  Msg2Player("Xin chóc mõng b¹n ngò hµnh b¹n ®· chuyÓn thµnh "..str[id][2].."!");
  --CWriteLog("Tµi kho¶n:"..GetUUID()..", Nh©n vËt: "..GetName()..", Tõ: "..GetPlayerSeries()..",ChuyÓn thµnh: "..str[id][2]..",Th«ng Tin:"..GetInfo().."");
  KickOutSelf()
  end
  lưu ý nha id ở đây (là số thứ tự trong table chứ ko phải là ngũ hành)tương đương 1,2,3,4,5 là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ