Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Tổng hợp hàm hay dùng trong KT

Share
  avatar

  Tổng số bài gửi : 37

  Giới tính : Male

  Gold : 87

  Cảm Ơn : 17

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by dongnguyen112233 on 14/11/13, 05:30 pm

  Hàm add EXP
  Code:
  me.AddExp(số exp muốn add);
  Hiện lên bảng
  Code:
  Dialog:Say("Viết câu cần hiện lên ở đây");
  Hiện chữ ở khung chat
  Code:
  me.Msg("Viết câu cần hiện lên ở đây");
  Hiện lên kênh thế giới . Chữ vàng giống lúc thông báo hoạt động của hệ thống
  Code:
  local szMsg = string.format("Viết câu cần hiện lên ở đây");
  KDialog.NewsMsg(1, Env.NEWSMSG_COUNT, szMsg);
  Hàm AddItem
  Code:
  me.AddItem(Genre,DetailType,ParticularType,Level);
  hoặc
  me.AddItem(Genre,DetailType,ParticularType,Level,S eries);
  Đối với đồ có thể cường hóa : me.AddItem(Genre,DetailType,ParticularType,Level,S eries,Cấp Cường Hóa);
  Thông số vật phẩm các bạn xem trong : setting\item\001\other
  Thông số trang bị các bạn xem trong :
  setting\item\001\equip
  setting\item\001\extern\change
  Hàm đếm item trong túi
  Code:
  local nCount1 = me.GetItemCountInBags(18,1,1,9); <-- Khai thông số item tại đây
  me.Msg("Trong túi của bạn có "..nCount1.." cái vật phẩm nCount1");
  Hàm kiểm tra ô trống trong túi
  Code:
  if me.CountFreeBagCell() < 10 then
  me.Msg("Túi của bạn đã đầy, cần ít nhất 10 ô trống.");
  return 0;
  end
  Hàm xóa item trong túi
  Code:
  Code:

  local tbItemId2 = {18,1,1,10,0,1}; -- Khai báo thông số item tại đây
  TaskelItem(me, tbItemId2, 1); -- Xóa 1 item tbItemId2
  Hàm add nhiều item
  Code:
  local i = 1
  while i<=500 do -- Số lượng item cần add ở đây là 500
  me.AddItem(18,1,25151,1); -- Khai thông số item tại đây
  i=i+1
  end
  Hàm reload scipt
  Code:
  DoScript("\\script\\npc\\tuiguangyuan.lua"); -- Ở đây load file tuiguangyuan.lua nằm trong scipt\npc các bạn có thể chỉnh lại tùy ý
  Hàm gọi NPC
  Code:
  local nMapId, nPosX, nPosY = me.GetWorldPos();
  KNpc.Add2(ID NPC, Cấp, Hệ, nMapId, nPosX, nPosY)
  me.Msg(string.format("Đã gọi Boss tại map số %d tọa độ %d/%d",nMapId,nPosX/8,nPosY/16));
  Hàm Lấy tọa độ đang đứng
  Code:
  local nMapId, nPosX, nPosY = me.GetWorldPos();
  local sms = string.format(" Tọa độ đang đứng là:<color=yellow> %d <color>-<color=green> %d <color>",nPosX*32, nPosY*32);
  Dialog:Say(sms);
  Hàm đổi tên NPC khi gọi ra
  Code:
  local nMapId, nPosX, nPosY = me.GetWorldPos();
  KNpc.Add2(ID NPC, Cấp, Hệ, nMapId, nPosX, nPosY).szName= "Thích tên gì đặt vào đây"
  Hàm add Danh Hiệu
  Code:
  me.AddTitle(genre id,detailtype id,level id,rank); -- Xem trong setting\player\title.xml
  Hàm add max Kỹ Năng Sống , add xong thoát ra vào lại mới được
  Code:
  function tbGift:kynangsong()
  for i=1,10 do me.SaveLifeSkillLevel(i,120) end
  me.Msg(string.format("Đã max toàn bộ kỹ năng sống"));
  end
  Hàm add level
  Code:
  me.AddLevel(X - me.nLevel); -- X là level cần add
  Hàm nếu đủ điều kiện if nó mới hiện không đủ điều kiện sẽ không hiện
  Code:
  if me.nLevel >90 then
  table.insert(tbOpt, 1,{"Nhận quà level 90",self.NhanQuaLevel90, self}); -- Tức là nếu đẳng cấp > 90 thì nó mới hiện lên dòng nhận quà level 90
  end
  Hàm add Bạc , Bạc Khóa , Đồng , Đồng Khóa
  Code:
  me.Earn(X,0); -- X là số Bạc cần add
  me.AddBindMoney(Y,0); -- Y là số Bạc Khóa cần add
  me.AddBindCoin(Z); -- Z là số đồng khóa cần add
  me.AddJbCoin(W); -- W là số đồng thường cần add

  Hàm add 1 vật phẩm có thời hạn
  Code:
  me.SetItemTimeout(me.AddItem(Genre,Detail,Particul ar,Level), os.date("%Y/%m/%d/%H/%M/00", GetTime() + 3600 * 24 * 30)); -- Thông số item khai ở trong ngoặc AddItem , vật phẩm này có hạn sử dụng 30 ngày các bạn có thể tùy ý chỉnh lại
  Hàm chuyển trạng thái chiến đấu áp dụng cho ai thích đánh nhau trong thành
  Code:
  {"Vào trạng thái chiến đấu", me.SetFightState, 1} -- Trong thành như ngoài thành có thể gọi boss đánh ngay trong thành hoặc đánh ng cùng trạng thái
  {"Hủy trạng thái chiến đấu", me.SetFightState, 0}
  Hàm gửi thông báo đến hảo hữu
  Code:
  me.SendMsgToFriend("Thích gì ghi vào đây");
  Check level
  Code:
  me.nLevel
  Check giới tính
  Code:
  me.nSex == 0 ( Nam)
  me.nSex == 1 ( Nữ )
  Check Môn Phái và Hệ Phái
  Code:
  me.nFaction == 1 and me.nRouteId == 1 -- Thiếu Lâm Đao
  me.nFaction == 1 and me.nRouteId == 2 -- Thiếu Lâm Bổng

  me.nFaction == 2 and me.nRouteId == 1 -- Thiên Vương Thương
  me.nFaction == 2 and me.nRouteId == 2 -- Thiên Vương Chùy

  me.nFaction == 3 and me.nRouteId == 1 -- Đường Môn Bẫy
  me.nFaction == 3 and me.nRouteId == 2 -- Đường Môn Tụ Tiễn

  me.nFaction == 4 and me.nRouteId == 1 -- Ngũ Độc Đao
  me.nFaction == 4 and me.nRouteId == 2 -- Ngũ Độc Chưởng

  me.nFaction == 5 and me.nRouteId == 1 -- Nga Mi Chưởng
  me.nFaction == 5 and me.nRouteId == 2 -- Nga Mi Kiếm

  me.nFaction == 6 and me.nRouteId == 1 -- Thúy Yên Kiếm
  me.nFaction == 6 and me.nRouteId == 2 -- Thúy Yên Đao

  me.nFaction == 7 and me.nRouteId == 1 -- Cái Bang Chưởng
  me.nFaction == 7 and me.nRouteId == 2 -- Cái Bang Bổng

  me.nFaction == 8 and me.nRouteId == 1 -- Thiên Nhẫn Kích
  me.nFaction == 8 and me.nRouteId == 2 -- Thiên Nhẫn Đao

  me.nFaction == 9 and me.nRouteId == 1 -- Võ Đang Khí
  me.nFaction == 9 and me.nRouteId == 2 -- Võ Đang Kiếm

  me.nFaction == 10 and me.nRouteId == 1 -- Côn Lôn Đao
  me.nFaction == 10 and me.nRouteId == 2 -- Côn Lôn Kiếm

  me.nFaction == 11 and me.nRouteId == 1 -- Minh Giáo Chủy
  me.nFaction == 11 and me.nRouteId == 2 -- Minh Giáo Kiếm

  me.nFaction == 12 and me.nRouteId == 1 -- Đoàn Thị Kiếm
  me.nFaction == 12 and me.nRouteId == 2 -- Đoàn Thị Chỉ
  Hàm add kỹ năng
  Code:
  me.AddFightSkill(ID trong skill.txt,cấp của kỹ năng)
  Hàm xử lý tiến trình giống như khi mở rương thuốc by tuidangvui
  Code:
  local tbBreakEvent =
  {
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_MOVE,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_ATTACK,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_SIT,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_RIDE,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_USEITEM,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_ARRANGEITEM,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_DROPITEM,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_CHANGEEQUIP,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_SENDMAIL,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_TRADE,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_CHANGEFIGHTSTATE,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_ATTACKED,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_DEATH,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_LOGOUT,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_REVIVE,
  Player.ProcessBreakEvent.emEVENT_CLIENTCOMMAND,
  }
  GeneralProcess:StartProcess("Đang mở", 10 * Env.GAME_FPS, {self.XuLyMo, self}, nil, tbBreakEvent);
  Hàm add danh vọng : xem trong setting\player\repute.xml
  Code:
  AddRepute("số Camp","số Class","số Điểm cần ADD")
  Hàm add nhiều vật phẩm cùng loại ví dụ như là add tất cả mũ
  Code:
  for i = a,z do -- a và z là ParticularType của item cùng loại
  me.AddItem(Genre,DetailType,i,Level)
  end
  Hàm add thêm điểm tiềm năng và kỹ năng
  Code:
  me.AddPotential(X); ===> X là số điểm tiềm năng cần add
  me.AddFightSkillPoint(Y); =>>> Y là số điểm kỹ năng cần add
  Hàm add Tinh Lực - Hoạt Lực
  Code:
  me.ChangeCurMakePoint(X);--X là số tinh lực cần add
  me.ChangeCurGatherPoint(Y);-- Y là số hoạt lực cần add
  HAVE FUN