Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Cách tẩy điểm kỹ năng sau chuyển sinh

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 14

  Giới tính : Male

  Gold : 47

  Cảm Ơn : 5

  Ngày Tham Gia : 2013-11-10

  Post by guildop on 10/11/13, 11:42 pm

  Hiện tại có 1 số server được share có Setlv thì khi chuyển sinh không reset điểm kĩ năng.
  Nay mình share cho ai chưa biết.
  Bạn thêm 1 dòng vào ngay lệnh thực thi trước hay sau rollpoint() thêm dòng taykinang()
  Bạn xem script của mình ở dưới.  Code:
  function chuyensinh()[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  cs = GetTask(197)[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  if cs == nil then cs = 0 end[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  cs = cs +1[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  if GetTask(197) < GetGlbMissionV(50) then[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  if GetLevel() >= CSTABLE[cs][1] then[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  if GetCash() >= CSTABLE[cs][2] then[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  if GetItemCount(iditemcantrongcs) >= CSTABLE[cs][3] then [color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  for i=1,CSTABLE[cs][3] do DelItem(iditemcantrongcs) end[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  Pay(CSTABLE[cs][2])[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  chuyensinhskylight()[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  SetTask(197,GetTask(197)+1)[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  diemtn = CSTABLE[cs][4] + (GetTask(ttk) * 5) + (CSTABLE[150][4]*GetTask(198))[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  diemkn = CSTABLE[cs][5] + GetTask(vlmt) + (CSTABLE[150][5]*GetTask(198))[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  RollPoint()[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  taykinang()[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  Talk(1,"","Зy l?l莕 chuy觧 sinh th? <color=metal>"..GetTask(197).."<color>!") [color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  else[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  Talk(1,"","B筺 c莕 c?<color=red>"..CSTABLE[cs][3].."<color> "..TENVP.."  chuy觧 sinh !") [color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  end[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  else[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  Talk(1,"","<color=cyan>L鏸:<color> B筺 c莕 c?"..(CSTABLE[cs][2]/10000).." v筺 lng")[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  end[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  else[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  Talk(1,"","<color=cyan>L鏸:<color> B筺 c莕 t "..CSTABLE[cs][1].." c蕄")[color=#000000][font=Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif][/font][/color]
  end