Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Share Script Uỷ Thác Đã Tool Lại

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 14

  Giới tính : Male

  Gold : 47

  Cảm Ơn : 5

  Ngày Tham Gia : 2013-11-10

  Post by guildop on 10/11/13, 11:39 pm

  Trước tiên code vài dòng câu giờ tí chứ hok bài viết ngắn lắm

  Pro đừng chém tội nghiệp em nhỏ

  Ai cũng biết muốn uỷ thác thì phải xác định được thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc rồi mới đến xác định thời gian hiện tại là thời gian đã uỷ thác. Hơi căng thẳng rùi , nhưng suy nghĩ từ từ thấy nó cũng không khó hiểu:

  Như sau:
  timebd=thời gian bắt đầu uỷ thác
  timeut= thời gian uỷ thác
  timenow=thời gian hiện tại

  sau khi có 3 biến trên công việc còn lại khá dễ dàng:
  xác định hết thời gian uỷ thác: timebd+timeut (rất dễ hiểu đúng hem)
  xác định thời gian đã uỷ thác : timenow-timebd (lấy khoảng giữa của số lớn và số bé )

  he he giờ mới là công việc khó khăn nhất là làm sao để tính toán đc thời gian đúng hem, giờ phút giây ngày tháng năm ôi nhứt cái đầu

  Cái gì cũng vậy phải đổi về cùng đơn vị thì mới tính toán đc đúng hem, nên tui chọn đơn vị ở đây sẽ là giây. Thật đáng tiếc là trong ngôn ngữ .lua có hàm time() nhưng lại ở lua 5.0 trở lên còn JX ta chỉ là bản lua 4.0 nên ko có, nhưng không sao mọi việc đều có cách giải quyết của nó, thật ra cái hàm time() đó cũng là hàm lấy giờ hệ thống thui, nó cũng đổi giờ hệ thống ra giây rùi tính

  Dài dòng rùi bắt đầu thui, trước tiên ta sẽ lập 1 cái mảng thời gian bởi vì lua hok hổ trợ ta hàm time() "lạ
  i dài dòng"
  Code:

  TimeTable={
  [10]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,365},
  [11]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,365},
  [12]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,366} ---- Nam nhuan
  }


  Tui chỉ làm đến năm 2012 thui vì đó là năm tận thế rùi làm nhiều chi uổng. GIải thích xíu hok giải thix ai cũng biết nhưng bệnh nói nhiều ép viết @@ :
  + Mảng 1 -> 12 là 12 tháng
  + Mảng 13 là tổng số ngày trong năm

  Tiếp theo ta sẽ dựa vào mảng trên code hàm tính thời gian hiện tại :

  Code:

  function Time()
  local cyear,cmon,cday,cHour,cMin,cSec,Smon=tonumber(date ("%y")),tonumber(date("%m")),tonumber(date("%d")), tonumber(date("%H")),tonumber(date("%M")),tonumber (date("%S")),0
  for t=1,(cmon-1) do
  Smon=Smon+TimeTable[cyear][t]*86400
  end
  Smon=Smon+cday*86400
  return cyear*TimeTable[cyear-1][13]*86400+Smon+cHour*3600+cMin*60+cSec
  end

  Nhìn nó dài dòng vậy thui những ngắn tịt nhìn kĩ tí hiểu ngay (giờ khuya rùi hok dài dòng nữa ^^)
  => sau khi sử dụng là Time() trên sẽ trả lại thời gian hiện tại(đơn vị giây) được tính theo ngày tháng năm 1 cách chính xác 90%(còn 10% là qua năm 2100 hàm này sẽ sai, ai sống đến cái ngày sai này thưởng gì tui cũng thưởng )

  vd: x=Time()
  =x
  =>321561651651 --- số giây

  Tiếp theo tui sẽ hỗ trợ luôn hàm chuyển đổi giây về dạng giờ phút giây cho nó đẹp ^^
  Code:

  function MathTime(Second)
  local Hour,Min,Sec=0,0,0
  Min=floor(Second/60)
  Sec=Second-Min*60
  if Min >= 60 then
  Hour=floor(Min/60)
  Min=Min-Hour*60
  end
  return Hour,Min,Sec
  end;


  VD: x=Time()
  Hour,Min,Sec=MathTime(Time()-x)

  Dựa vào nhiêu đó ta có thể phát triển thêm cành lá, mắm muối nữa sẽ đc 1 script Uỷ thác do tự mình viết

  Ai hem muốn tự viết thì dùng cái của tui cho lẹ

  UyThac.lua
  Code:

  --################################################
  --################ Script Uy Thac ################
  --################ Author Chicken ################
  --################################################
  Include("\\script\\dulieu\\datauythac.lua")
  exp1s=1000 --- 1 giay = 1000 exp
  TaskAnti=150
  FileUT="script/dulieu/datauythac.lua"
  TimeTable={
  [10]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,365},
  [11]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,365},
  [12]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,366}, ---- Nam nhuan
  [13]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,365},
  [14]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,365},
  [15]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,365},
  [16]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,366} ---- Nam nhuan
  }
  TabInfoItem={{"Bach Cau Hoan (Tieu)",178},{"Bach Cau Hoan (Trung)",179},{"Bach Cau Hoan (Dai)",180}}
  exp_table = {
  {1,20},{2,30},{3,40},{4,60},{5,80},{6,110},{7,150} ,{8,180},{9,240},{10,450},{11,500},{12,550},{13,60 0},{14,650},{15,700},{16,750},{17,800},{18,850},{1 9,900},{20,1500},{21,1611},{22,1722},{23,1833},{24 ,1944},{25,2055},{26,2166},{27,2277},{28,2388},{29 ,2500},{30,4125},{31,4291},{32,4458},{33,4625},{34 ,4791},{35,4958},{36,5125},{37,5291},{38,5458},{39 ,5625},{40,8992},{41,9241},{42,9491},{43,9741},{44 ,9991},{45,10240},{46,10490},{47,10740},{48,10990} ,{49,11240},{50,17703},{51,18077},{52,18452},{53,1 8827},{54,19201},{55,19576},{56,19951},{57,20325}, {58,20700},{59,21075},{60,32890},{61,33452},{62,34 014},{63,34576},{64,35138},{65,35701},{66,36263},{ 67,36825},{68,37387},{69,37950},{70,58838},{71,607 36},{72,62634},{73,64532},{74,66430},{75,68328},{7 6,70226},{77,72124},{78,74022},{79,75920},{80,1167 27},{81,119574},{82,122421},{83,125268},{84,128115 },{85,130962},{86,133809},{87,136656},{88,139503}, {89,142350},{90,230634},{91,238226},{92,245819},{9 3,253412},{94,261005},{95,268598},{96,276191},{97, 283784},{98,291377},{99,298970},{100,486932},{101, 504017},{102,521102},{103,538188},{104,555273},{10 5,572358},{106,589444},{107,606529},{108,623614},{ 109,640700},{110,704770},{111,733245},{112,761721} ,{113,790196},{114,818672},{115,847147},{116,87562 3},{117,904098},{118,932574},{119,961050},{120,159 5260},{121,1663597},{122,1731935},{123,1800273},{1 24,1868611},{125,1936948},{126,2005286},{127,20736 24},{128,2141962},{129,2210300},{130,2440940},{131 ,2543446},{132,2645953},{133,2748460},{134,2850966 },{135,2953473},{136,3055980},{137,3158486},{138,3 260993},{139,3363500},{140,3709460},{141,3863220}, {142,4016980},{143,4170740},{144,4324500},{145,447 8260},{146,4632020},{147,4785780},{148,4939540},{1 49,5093300},{150,8418944},{151,9513406},{152,10750 149},{153,12147669},{154,13726866},{155,15511358}, {156,17527835},{157,19806453},{158,22381292},{159, 25290860},{160,28578672},{161,32293900},{162,36492 107},{163,41236081},{164,46596771},{165,52654352}, {166,59499417},{167,67234342},{168,75974806},{169, 85851531},{170,97012230},{171,109623820},{172,1238 74917},{173,139978656},{174,158175881},{175,178738 746},{176,201974783},{177,228231505},{178,25790160 1},{179,291428809},{180,329314554},{181,372125446} ,{182,420501754},{183,475166982},{184,536938690},{ 185,606740720},{186,685617013},{187,774747225},{18 8,875464364},{189,989274732},{190,1117880447},{191 ,1263204906},{192,1427421543},{193,1612986344},{19 4,1822674569},{195,2059622263},{196,2100000000},{1 97,2100000000},{198,2100000000},{199,2100000000},{ 200,2100000000}
  } ---- sv tui exp nó vậy sv khác exp nó khác
  function main()
  if GetTaskTemp(20) ~= 10 then --- check admin
  Say("<color=blue>NPC Uy Thac :<color> Cac ha muon gi o ta ?",3,"Ta muon xem thoi gian uy thac/showut","Ta muon uy thac/uythac","Ta chi di ngang qua day thoi/no")
  else
  Say("<color=blue>NPC Uy Thac :<color> Cac ha muon gi o ta ?",4,"Sap xep mang/SapXepTab","Ta muon xem thoi gian uy thac/showut","Ta muon uy thac/uythac","Ta chi di ngang qua day thoi/no")
  end
  end;
  function no()
  end;
  function showut()
  local pos=FindTableUT(GetUUID())
  if pos == 0 then
  Say("<color=blue>NPC Uy Thac :<color> Cac ha chua su dung Bach cau hoan.",1,"Thoat/no")
  else
  if dsut[pos][3]>0 and dsut[pos][4]>0 then
  local Hour,Min,Sec,Moment,TimeM,HourNew,MinNew,SecNew=Ma thTime(dsut[pos][4]),0,0,0,0,0
  Moment=Time()
  TimeM=Moment-dsut[pos][3]
  if TimeM > dsut[pos][4] then
  HourNew,MinNew,SecNew=MathTime(dsut[pos][4])
  else
  HourNew,MinNew,SecNew=MathTime(TimeM)
  end
  Say("<color=blue>NPC Uy Thac :<color>Thoi gian con lai:\n <color=yellow>"..Hour.." gio "..Min.." phut "..Sec.." giay<color>\nThoi gian su dung: <color=yellow>"..HourNew.." gio "..MinNew.." phut "..SecNew.." giay<color>\nKinh nghiem hien tai: <color=yellow>"..(abs(Moment-dsut[pos][3])*exp1s).." diem<color>",2,"Nhan diem kinh nghiem uy thac/recexpUT","Thoat/no")
  else
  Say("<color=blue>NPC Uy Thac :<color>Thoi gian con lai:\n <color=yellow>Het<color>",1,"Thoat/no")
  end
  end
  end;
  function recexpUT()
  if GetTaskTemp(TaskAnti) == 0 then
  local pos,Hour,Min,Sec,timenow,time1=FindTableUT(GetUUID ()),0,0,0,Time(),0
  if pos == 0 then
  Say("<color=blue>NPC Uy Thac :<color> Cac ha chua su dung Bach cau hoan.",1,"Thoat/no")
  else
  time1=timenow-dsut[pos][3]
  if time1 <= dsut[pos][4] then
  dsut[pos][3]=timenow
  dsut[pos][4]=dsut[pos][4]-time1
  else
  dsut[pos][3]=0
  dsut[pos][4]=0
  end
  SaveDataA(FileUT,"dsut["..pos.."][3]="..dsut[pos][3].."\ndsut["..pos.."][4]="..dsut[pos][4].."\n")
  SetTaskTemp(TaskAnti,1)
  AddExp_(time1*exp1s)
  time1=0
  Hour,Min,Sec=MathTime(dsut[pos][4])
  Talk(1,"no","Thoi gian con lai:
  end
  else
  Talk(1,"no","Cac ha hay doi them vai tieng nua roi quay lai day.")
  end
  end;
  function uythac()
  Say("<color=blue>NPC Uy Thac :<color> Nguoi muon uong loai nao ?",4,"Bach Cau Hoan (Tieu)/sBCH","Bach Cau Hoan (Trung)/mBCH","Bach Cau Hoan (Dai)/bBCH","Ta muon roi khoi day/no")
  end;
  function sBCH()
  DoUyThac(1)
  end;
  function mBCH()
  DoUyThac(2)
  end;
  function bBCH()
  DoUyThac(3)
  end;
  function DoUyThac(item)
  local ItemCount=GetItemCount(TabInfoItem[item][2])
  if ItemCount>=1 then
  DelItem(TabInfoItem[item][2])
  if GetItemCount(TabInfoItem[item][2]) == ItemCount-1 then
  local ID,name=GetUUID(),GetName()
  local pos,Hour,Min,Sec,timenow,BCH=FindTableUT(ID),0,0,0 ,Time(),item*8
  if pos == 0 then
  pos=getn(dsut)+1
  dsut[pos]={ID,name,timenow,BCH*3600}
  BCH=0
  SaveDataA(FileUT,"dsut["..pos.."]={"..dsut[pos][1]..","..format("%q",dsut[pos][2])..","..dsut[pos][3]..","..dsut[pos][4].."}\n")
  else
  dsut[pos][4]=dsut[pos][4]+BCH*3600
  BCH=0
  SaveDataA(FileUT,"dsut["..pos.."][4]="..dsut[pos][4].."\n")
  end
  Hour,Min,Sec=MathTime(dsut[pos][4])
  Talk(1,"no","Da su dung thanh cong "..TabInfoItem[item][1].."\nThoi gian con lai: "..Hour.." gio "..Min.." phut "..Sec.." giay")
  end
  else
  Talk(1,"no","Khong tim thay "..TabInfoItem[item][1])
  end
  end;
  function FindTableUT(UUID)
  for i=1,getn(dsut) do
  if dsut[i][1]==UUID then
  return i
  end
  end
  return 0
  end;
  function MathTime(Second)
  local Hour,Min,Sec=0,0,0
  Min=floor(Second/60)
  Sec=Second-Min*60
  if Min >= 60 then
  Hour=floor(Min/60)
  Min=Min-Hour*60
  end
  return Hour,Min,Sec
  end;
  function Time()
  local cyear,cmon,cday,cHour,cMin,cSec,Smon=tonumber(date ("%y")),tonumber(date("%m")),tonumber(date("%d")), tonumber(date("%H")),tonumber(date("%M")),tonumber (date("%S")),0
  for t=1,(cmon-1) do
  Smon=Smon+TimeTable[cyear][t]*86400
  end
  Smon=Smon+cday*86400
  return cyear*TimeTable[cyear-1][13]*86400+Smon+cHour*3600+cMin*60+cSec
  end
  function SapXepTab()
  SaveDataW(FileUT,TaoBang(dsut,"dsut","").."\n")
  Talk(1,"no","Da luu mang xong.")
  end;
  function SaveDataA(file, str)
  local filehd = openfile( file, "a+" ) 
  write(filehd,str) 
  closefile(filehd) 
  end;
  function SaveDataW(file, str)
  local filehd = openfile( file, "w+" ) 
  write(filehd,str) 
  closefile(filehd) 
  end;
  function TaoBang(tTable, sTableName, sTab)
  if sTab == nil then sTab = "" end;
  sTab = sTab or "";
  sTmp = ""
  sTmp = sTmp..sTab..sTableName.."={"
  local tStart = 0
  for key, value in tTable do
  if tStart == 1 then
  sTmp = sTmp..",\r"
  else
  sTmp = sTmp.."\r"
  tStart = 1
  end
  local sKey = (type(key) == "string") and format("[%q]",key) or format("[%d]",key);
  if(type(value) == "table") then
  sTmp = sTmp..TaoBang(value, sKey, sTab.."\t");
  else
  local sValue = (type(value) == "string") and format("%q",value) or tostring(value);
  sTmp = sTmp..sTab.."\t"..sKey.." = "..sValue
  end
  end
  sTmp = sTmp.."\r"..sTab.."}"
  return sTmp
  end;

  function AddExp_(Exp)
  if (Exp == nil) then Exp = 0 end
  local expcan,expco,lvbandau,hieucanco,tongexp,dkexp_C = exp_table,GetExp(),GetLevel(),0,0,0
  hieucanco = expcan[lvbandau][2]-expco
  if lvbandau < 200 then 
  if Exp <= hieucanco then
  AddOwnExp(Exp)
  tongexp = tongexp + Exp --- code them 
  else
  if (Exp > hieucanco) then
  AddOwnExp(hieucanco)
  tongexp = tongexp + hieucanco --- code them 
  expconlai = Exp-hieucanco
  dkexp_C = 1
  repeat
  if GetLevel() == 200 then--- ***
  break--- ***
  end --- *** neu gap loi thi del dong nay di
  if (expconlai > expcan[lvbandau+dkexp_C][2]) then
  AddOwnExp(expcan[lvbandau+dkexp_C][2])
  tongexp = tongexp + expcan[lvbandau+dkexp_C][2] --- code them 
  expconlai = expconlai - expcan[lvbandau+dkexp_C][2]
  dkexp_C = dkexp_C + 1
  end
  until expconlai <= expcan[lvbandau+dkexp_C][2]
  AddOwnExp(expconlai)
  tongexp = tongexp + expconlai --- code them 
  end
  end
  else
  MsgEx("Ban da dat dang cap 200 roi.")
  end
  Msg2Player("So exp da cong : "..tongexp) --- code them 
  end;

  \script\dulieu\datauythac.lua
  Code:

  dsut={
  }