Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Share Bản Kiếm Thế Offline Mở Online Verison Cực Pro Đang Sell Mới Nhất 2013

Share
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 13/11/13, 04:38 pm

  Hướng dẫn cách chỉnh rate đồ đánh quái ở các map
  Thử với map Tàn Tích Cung A Phòng , các map khác làm tương tự :
  Đầu tiên các bạn vào setting/map/maplist.txt tìm tên map Tàn Tích Cung A Phòng :
  Spoiler:
  Tàn Tích Cung A Phòng 132 afanggongfeixu afanggongfeixu fight 115 18 800|1|\setting\npc\droprate\droprate011_jingying.t xt 280|2|\setting\npc\droprate\droprate011_shouling.t xt
  -- afanggongfeixu là tên map này trong setting/map/map_info
  Tiếp theo bạn vào setting\map\map_info\afanggongfeixu mở file info.txt
  Ví dụ mình muốn chỉnh droprate của quái Ải Yên Tẩu vào info.txt bạn sẽ thấy :
  Spoiler:
  Ải Yên Tẩu 0 2327 0 5 115 1 20 20 20 20 20 1 \setting\npc\droprate\droprate011.txt \setting\map\map_info\afanggongfeixu\npc\area2.txt 1 0
  setting\npc\droprate\droprate011.txt đây là đường dẫn đến droprate của quái .
  Các bạn vào theo đường dẫn rồi chỉnh lại như đối với boss [ nhớ tính tổng rate cũ rồi chỉnh theo tổng đó nhé ]


  nguồn gamezone
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 13/11/13, 04:46 pm

  Hướng dẫn một số thứ về đồng hành
  Sau đây mình hướng dẫn các bạn (chưa biết) về các file thiết lập (setting) liên quan đến đồng hành

  đường dẫn: gameserver\setting\partner\
  1) file basevalue: các giá trị cơ bản
  - cột Type (loại): sẽ được sử dụng trong các file khác, mình sẽ nói sau
  - cột ValueOf2Skills, ValueOf3Skills, ... là tài phú của pet 2 skill, 3 skill ứng với từng loại (Type) đồng hành

  2) file itemtalentvalue: giá trị của các vật phẩm có thể tặng cho pet để tăng độ lĩnh ngộ
  - cột G,D,P,L đã quá quen thuộc: là 4 chỉ số cơ bản của 1 item: Genre, Detail ...
  - cột UnBindValue và BindValue là giá trị của item ứng với trạng thái không khóa và khóa
  Ta thấy các giá trị này càng lớn thì khi tặng cho pet sẽ được tăng càng nhiều độ lĩnh ngộ
  - cột Name là tên vật phẩm

  3) file levelsetting: điểm kinh nghiệm cần thiết để pet tăng cấp tiếp theo
  - cột Level: cấp hiện tại
  - cột Exp: kinh nghiệm cần để up level
  ví dụ: pet cấp 119 sẽ cần 184.000 exp để lên cấp tối đa (120)

  4) file maintenance: không rõ
  5) file moonstone: các item sẽ đổi được từ Nguyệt Ảnh Thạch ... (không rõ lắm )

  6) file npcexp: kinh nghiệm pet nhận được sau khi nhân vật kill boss Tinh Anh (TA), Thủ Lĩnh (TL)
  - cột NpcLevel: cấp của boss
  - cột JYExp, SLExp: kinh nghiệm nhận được tương ứng từ boss TA, TL
  - cột JYFriendship, SLFriendship: độ thân mật pet nhận được khi kill boss TA, TL

  7) file partner: thông tin chi tiết về đồng hành
  - cột Id: ID, ở đây có thể hiểu là số thứ tự
  - cột NPCId: ID của đồng hành tra từ file npc.txt
  - cột EffectNpcId: với pet thường thì giá trị này trùng với NPCId, với pet TDC thì có vài giá trị khác nhau ứng với các trạng thái của pet, vì trong TDC: cùng tên nhưng có nhiều NPC tại các ải khác nhau
  ví dụ: Thống Lĩnh Phản Quân, Thủ Lĩnh Sấm Cốc Tặc ...
  - cột Type: loại pet: xác định từ file basevalue, ở đây có thể hiểu là mức độ VIP của pet:
  ví dụ: pet thường: Type = 1
  Type = 4 -> 17 bao gồm cả pet TDC, pet năm mới, võ lâm, pet VIP ...
  - cột TypeLevel: mình không rõ lắm về cột này, chỉ thấy với pet thường thì = 1, pet TDC, VIP thì = 2 hoặc 3
  - cột LifeRatio: là lượng % máu còn lại tối đa của quái mà nhân vật có thể thuyết phục
  ví dụ:
  pet thường: LifeRatio = 100 tức là luôn bắt được
  pet TDC: LifeRatio = 20 tức là quái TDC còn tối đa 20% máu thì nhân vật mới có thể bắt được
  - cột Rate: xác suất bắt pet thành công
  ví dụ giá trị này là 30 - xác suất bắt thành công là 30%
  - cột IsDrop: tất cả các giá trị ở cột này đều là 0: chắc là không thể ném pet ra ngoài
  - cột name: tên pet
  8) file partnerexpbook: kinh nghiệm pet nhận được từ Sách kinh nghiệm đồng hành khi pet ở cấp độ nào đó
  - cột nLevel: cấp của pet, ví dụ 69 tức là pet cấp 60 đến 69 ...
  - cột nBaseExp: kinh nghiệm "cơ bản" mà pet nhận được khi dùng sách ứng với cấp độ pet hiện tại
  sở dĩ là "cơ bản" vì với 10 quyển đầu tiên trong ngày pet sẽ nhận được x3 kinh nghiệm "cơ bản" ...

  9) file partnerskilltip: thông tin tất cả các skill mà pet có thể có
  - cột SkillId: ID của skill tra từ skill.txt
  - cột SkillDesc: mô tả thông tin skill
  - cột SkillName: tên skill
  ví dụ: skill 1491 - Tăng sinh nội tối đa - Ích Thọ Âm Dương

  10) file persuade: danh sách các pet có thể thuyết phục: tất cả các pet trong này phải được đồng bộ với file partner nghĩa là pet nào có trong file này thì phải có trong file partner và ngược lại
  - cột PartnerId: ID pet, ở đây hiểu là số thứ tự
  - cột NPCId1, NPCId2: ID pet tra từ file npc.txt
  - cột name: tên pet

  11) file potential: liên quan đến điểm tiềm năng của pet
  - cột PotenTemplId: ID, ở đây hiểu là số thứ tự
  - cột Strength, Dexterity, Vitality, Energy: tương ứng là Sức, Thân, Ngoại, Nội
  - cột Rate là xác suất khi bắt pet sẽ được tiềm năng tương ứng
  ví dụ:
  pet 50% ngoại - 50% nội: xác suất bắt được là 10/24
  24 là tổng giá trị ở cột rate

  12) file skillrule: quy định về skill
  - cột Type: xác định từ file basevalue
  - cột Desc: mô tả
  - cột LevelRequire: cấp nhân vật cần đạt để sử dụng pet với Type tương ứng
  - cột CalRate: không rõ
  - cột RateOf2Skills, RateOf3Skills ... xác suất khi bắt pet sẽ được 2 skill, 3 skill ...
  Tổng các rate này phải là 100, ví dụ: 89-10-1, 86-10-3-1 ...
  - cột bichuSkill1Id, bichuSkill2Id, bichuSkill3Id: list các skill mà pet có thể có (không rõ lắm )
  - cột RandomSkillTemplateId: ID các skill ngẫu nhiên mà pet sẽ có khi dùng đồng hành, sẽ nói rõ hơn ở các file sau

  13) file skillsetting: các thiết lập về skill ...
  - cột RandomSkillTemplateId: với cùng một giá trị ở cột này, ta có danh sách các skill -> khó diễn tả , sẽ nói thêm ở ví dụ
  - cột SkillId: ID skill
  - cột Series: hệ của pet
  - cột Rate: xác suất pet nhận được skill tương ứng
  ví dụ: đồng hành VIP
  RandomSkillTemplateId = 3
  các giá trị cột SkillId: 1492 - 1496, 1511, 1513, 1515, 1522
  Rate = 10
  tức là đồng hành VIP sẽ chỉ có các skill nằm trong danh sách trên, ngoài ra không thể có skill khác trừ khi khai báo thêm

  14) file starlevel: thông tin về số sao (mức độ VIP) của đồng hành
  - cột StarValue: tài phú
  - cột StarLevel: số sao, min = 1 tức là nửa sao, max = 20 tức là 10 sao
  - cột NameColor: màu tương ứng với số sao: green, blue ...
  - cột EmptyStar và FillStar: quy định hình ảnh của sao: phát sáng hay không phát sáng (ánh sáng chạy qua như danh hiệu Vô Song)
  ví dụ:
  StarLevel = 9, 10 -> sao màu purple, không phát sáng - số hiệu 147, 148
  StarLevel = 11, 12 -> sao màu purple, có phát sáng - số hiệu 149, 150

  15) file talentlevel: quy định độ lĩnh ngộ
  - cột Talent: độ lĩnh ngộ
  - cột Value: giá trị, liên quan đến file itemtalentvalue
  ví dụ: độ lĩnh ngộ 40 cần value = 15000 để lên độ lĩnh ngộ 41

  đó là toàn bộ các file setting của đồng hành, khi nào rảnh mình sẽ hướng dẫn thêm về các file script

  Nguồn Vipbk gzvn
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 3

  Giới tính : Male

  Gold : 4

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by vjnhson on 13/11/13, 09:35 pm

  sao mình chạy gamesever 2 bị stopped working vậy
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 13/11/13, 10:20 pm

  hướng dẫn load đồng vào navicat

  đầu tiên bạn vào navicat

  vào database tạo đầu tiên

  có 3 dòng

  account

  jxsf8_paycoin

  jxsf8_paylog


  ta vào dòng account nơi đây là chứa tất cả các thông tin đăng ký của 1 acc

  cột accid là số id của acc

  bây h ta qua dòng thứ 2 dòng jxsf8_paycoin

  ta sẽ thấy 3 cột

  accid account và jbcoin

  đây là nơi ta load đồng

  bạn sẽ ghi cái id của acc mà bên dòng thứ account đã ghi

  sau đó là account (tên nhân vật trong game)

  tiếp đến la jbcoin (đồng muốn load)

  sau khi điền xong hết bạn bấm dấu x để thoát ra nó hỏi có save không thì bấm yes.

  bây h bạn có thể vào game vào sứ giả hoạt động để nhận đồng
  avatar

  Tổng số bài gửi : 9

  Giới tính : Male

  Gold : 9

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by mrtranchien on 14/11/13, 03:37 am

  đang test mà chạy gameCenter cứ bị dis hoài
  avatar

  Tổng số bài gửi : 9

  Giới tính : Male

  Gold : 9

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by mrtranchien on 14/11/13, 10:11 am

  Làm thế nào để xoá toàn bộ dữ liệu về nhân vật.I-) 
  avatar

  Tổng số bài gửi : 9

  Giới tính : Male

  Gold : 9

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by mrtranchien on 14/11/13, 10:13 am

  [You must be registered and logged in to see this link.] wrote:hướng dẫn các bạn kích hoạt chức năng thẻ GM trong túi tân thủ
  bạn vào đường dẫn sau
  Server\gameserver\script\event\minievent

  sau đó tìm file newplayergift.lua
  các bạn mở bằng notepad ++

  và tìm dòng " if (me.szName == "GM" ) or (me.szName == "Administrator" ) then "

  sau đó các bạn có thể đổi tên nhân vật của mình vào đó.

  và file newplayergift cũng là file túi tân thủ các bạn có thể chỉnh sửa trong túi tân thủ

  trước khi chỉnh sửa nhớ sao lưu 1 file để phòng trường hợp bị lỗi
  Đã làm như bạn hướng dẫn mà chẳng thấy chức năng GM đâu.
  +) Làm thế nào để khắc phục lỗi bảo trì server khi chuyển map?
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 14/11/13, 12:00 pm

  [You must be registered and logged in to see this link.] wrote:
  [You must be registered and logged in to see this link.] wrote:hướng dẫn các bạn kích hoạt chức năng thẻ GM trong túi tân thủ
  bạn vào đường dẫn sau
  Server\gameserver\script\event\minievent

  sau đó tìm file newplayergift.lua
  các bạn mở bằng notepad ++

  và tìm dòng " if (me.szName == "GM" ) or (me.szName == "Administrator" ) then "

  sau đó các bạn có thể đổi tên nhân vật của mình vào đó.

  và file newplayergift cũng là file túi tân thủ các bạn có thể chỉnh sửa trong túi tân thủ

  trước khi chỉnh sửa nhớ sao lưu 1 file để phòng trường hợp bị lỗi
  Đã làm như bạn hướng dẫn mà chẳng thấy chức năng GM đâu.
  +) Làm thế nào để khắc phục lỗi bảo trì server khi chuyển map?
  bạn có thể up file newplayer của bạn lên đây và nhân vật bạn muốn lấy thẻ admin và gm mình sẽ làm dùm bạn

  hay bạn post code bạn đã sữa lên đây mình sẽ coi dùm bạn sai chỗ nào
  avatar

  Tổng số bài gửi : 9

  Giới tính : Male

  Gold : 9

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by mrtranchien on 14/11/13, 01:04 pm

  Thực sự là có khá nhiều vấn đề ngoài ý muôn. Bạn có thể cho mình xin địa chỉ yahoo hoặc facebook đc ko?
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 14/11/13, 01:40 pm

  face của mình là Phong Jack Tien
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 4

  Giới tính : Male

  Gold : 11

  Cảm Ơn : 1

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by minhkiem on 14/11/13, 08:44 pm

  thank thớt
  avatar

  Tổng số bài gửi : 37

  Giới tính : Male

  Gold : 87

  Cảm Ơn : 17

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by dongnguyen112233 on 14/11/13, 09:17 pm

  [You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Làm thế nào để xoá toàn bộ dữ liệu về nhân vật.I-) 
  Xoá dữ liệu bạn có thể xoá ở trong navicat bạn nhé
  avatar

  Tổng số bài gửi : 37

  Giới tính : Male

  Gold : 87

  Cảm Ơn : 17

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by dongnguyen112233 on 14/11/13, 09:28 pm

  Đã úp tut cài đặt cho các bạn nhé
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 8

  Giới tính : Male

  Gold : 17

  Cảm Ơn : -1

  Ngày Tham Gia : 2013-11-15

  Post by fanlock on 15/11/13, 09:25 pm

  Server đang sell của toandaik bên LTG

  [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar

  Tổng số bài gửi : 3

  Giới tính : Male

  Gold : 6

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-16

  Post by danlonglinh on 16/11/13, 04:41 pm

  Good
  avatar

  Tổng số bài gửi : 3

  Giới tính : Male

  Gold : 6

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-16

  Post by danlonglinh on 16/11/13, 05:11 pm

  ghv
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 4

  Giới tính : Male

  Gold : 7

  Cảm Ơn : 1

  Ngày Tham Gia : 2013-11-17

  Post by newplay254 on 17/11/13, 03:08 am

  [You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Mình Đã UPDATE Hướng Dẫn Very Happy
  sao bạn ko tích hợp chạy trên máy ảo với . máy mình không chạy được nó không cho copy file vào system32 . mong có tin chạy trên máy ảo sớm nhất Sad
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 4

  Giới tính : Male

  Gold : 5

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-18

  Post by kukoryo on 19/11/13, 12:57 am

  Thanks chủ thớt nhìu nha, mà sẵn tiện cho mình hỏi
  "Rồi Down Sever Của Kiếm Thế VNG Về Chép Cái Chí Tôn Vào" cái server của VNG đâu bạn, sao k có link, hay nó là cái nì z: Tiếp Đến: Down File Sever
  Link Download: [You must be registered and logged in to see this link.] (76mb~~) (Config IP Lại Thành 127.0.0.1 Nhé)
  @@
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 19/11/13, 10:12 am

  [You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Thanks chủ thớt nhìu nha, mà sẵn tiện cho mình hỏi
  "Rồi Down Sever Của Kiếm Thế VNG Về Chép Cái Chí Tôn Vào" cái server của VNG đâu bạn, sao k có link, hay nó là cái nì z: Tiếp Đến: Down File Sever
  Link Download: [You must be registered and logged in to see this link.] (76mb~~) (Config IP Lại Thành 127.0.0.1 Nhé)
  @@
  bạn ấy viết nhầm ak.bạn đown client của VNG về rồi up bản mới nhất sau đó coppy bản của path của server này bỏ vào là ok
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 7

  Giới tính : Male

  Gold : 12

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-19

  Post by leokey on 19/11/13, 05:13 pm

  Úi ngon.
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 4

  Giới tính : Male

  Gold : 5

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-18

  Post by kukoryo on 20/11/13, 08:33 pm

  Cảm ơn MOD nhìu nha:D Very Happy Very Happy , mình vừa mới down của VNG vào, đã chạy lung tung đc, nhưng chuyển map qua Cái Bang để xin làm đệ tử là bị lỗi server đang bảo trì, hic :pale: :pale: 
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 21/11/13, 12:50 am

  [You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Cảm ơn MOD nhìu nha:D Very Happy Very Happy , mình vừa mới down của VNG vào, đã chạy lung tung đc, nhưng chuyển map qua Cái Bang để xin làm đệ tử là bị lỗi server đang bảo trì, hic :pale: :pale: 
  lỗi bảo trì mình đã có hướng dẫn fix rồi bạn.đó là do bạn ko mở hết các map.khắc phục bạn phải mở hết các GS 1 2 3 4 5 6 7 8 là hết tình trạng bảo trì nhưng nếu mở hết 8 GS kia đòi hỏi cấu hình của máy bạn trên 5gb ram
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 7

  Giới tính : Male

  Gold : 12

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-19

  Post by leokey on 21/11/13, 03:25 pm

  Auto bản này lỗi skill thig phải. Help...
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 4

  Giới tính : Male

  Gold : 5

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-18

  Post by kukoryo on 22/11/13, 12:10 am

  [You must be registered and logged in to see this link.] wrote:
  [You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Cảm ơn MOD nhìu nha:D Very Happy Very Happy , mình vừa mới down của VNG vào, đã chạy lung tung đc, nhưng chuyển map qua Cái Bang để xin làm đệ tử là bị lỗi server đang bảo trì, hic :pale: :pale: 
  lỗi bảo trì mình đã có hướng dẫn fix rồi bạn.đó là do bạn ko mở hết các map.khắc phục bạn phải mở hết các GS 1 2 3 4 5 6 7 8 là hết tình trạng bảo trì nhưng nếu mở hết 8 GS kia đòi hỏi cấu hình của máy bạn trên 5gb ram
  Thanks MOD nhìu nha, tiếc là máy mình chỉ có 4Gb RAM, nhưng xài Win 7 32 nên nó chỉ nhận 3Gb @@, đang phân vân k bik nên cài lại Win 7 64 để nhận 4GB k^^, chỉ sợ cài xong mà chơi k đc game nì chắc khóc lun quá, kaka
  Official Member
  avatar

  Tổng số bài gửi : 93

  Giới tính : Male

  Gold : 218

  Cảm Ơn : 51

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by phongbang2 on 22/11/13, 09:31 am

  3GB bạn mở dc gs1 2 3 4 roi vậy là có thể mở dc các map của môn phái và các thành rồi

  Post by Sponsored content