Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Tham gia cuộc thi họa cảnh Giáng Sinh với cơ hội nhận nhiều quà hấp dẫn

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 3

  Giới tính : Male

  Gold : 12

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-12-12

  Post by ltefikerip on 12/12/13, 12:20 am

  Tháng 12 ?ã ??n r?i, các Anh hùng ?ã chu?n b? s?n sàng ?? tranh tài cùng nhau qua ch? ?? Giáng Sinh ch?a?
  ??i t??ng tham gia

  • T?t c? các Anh hùng c?a Liên Minh Huy?n Tho?i máy ch? Vi?t Nam


  Th? l? tham d?

  • Tác ph?m có n?i dung liên quan ??n Liên Minh Huy?n Tho?i và mang ch? ?? Giáng Sinh nh? ngày tuy?t r?i, ông già Nô-en, quà Giáng Sinh, cây thông, v.v...

  • Tác ph?m d? thi ph?i phù h?p v?i m?i l?a tu?i: Các thí sinh vui lòng h?n ch? nh?ng n?i dung nh?y c?m.

  • Trên tác ph?m nên có thông tin nh? ngày tháng hoàn thành ho?c ch? ký c?a thí sinh d? thi.

  • Tác ph?m ph?i ???c th?c hi?n và n?p b?i chính thí sinh. Chúng tôi s? lo?i b? m?i tác ph?m d? thi ???c sao chép c?a ng??i khác.

  • Tác ph?m n?p tr? th?i h?n nh?n bài s? không ???c tính là h?p l?.


  Yêu c?u k? thu?t

  • Phiên b?n ???c n?p l?i c?a tác ph?m c?a b?n c?n ? ?? phân gi?i t?i thi?u là 72 dpi, kích th??c t?i thi?u 1280x720 pixel, t?i thi?u 1000 pixel chi?u d?c n?u là ?nh d?c; và ???c xu?t ra ? m?c ch?t l??ng 8 ho?c cao h?n.

  • Tác ph?m d? thi có màu là m?t l?i th?.

  • Tác ph?m d? thi có th? là v? tay ho?c k? thu?t s? nh?ng ph?i có n?i dung liên quan ??n Liên Minh Huy?n Tho?i và ch? ?? Giáng Sinh.

  • Tác ph?m c?a b?n c?n ???c n?p ? ??nh d?ng .jpg. Ban t? ch?c s? không nh?n b?t c? ??nh d?ng nào khác.

  • Hãy gi? l?y phiên b?n g?c ch?t l??ng nh?t c?a b?n, chúng tôi có th? s? liên l?c v?i b?n ?? ???c tr?ng bày và b?o qu?n tác ph?m c?a b?n ? phiên b?n ??p và thu?n khi?t nh?t.


  Cách g?i bài tham d?
  Hãy g?i bài d? thi vào email c?a ban t? ch?c t?i [You must be registered and logged in to see this link.] v?i ??y ?? thông tin:

  • Tiêu ??: Bài d? thi h?a c?nh Giáng Sinh 2013

  • H? tên:

  • S? ?i?n tho?i liên l?c:

  • Email liên l?c:

  • T?nh thành b?n ?ang s?ng:

  • Tên Garena:

  • Garena ID: (b?m vào hình ??i di?n ? Garena Plus ?? xem thông tin ID)

  • Tên trong Liên Minh Huy?n Tho?i:

  • Gi?i thích thêm v? tác ph?m: (gi?i thích n?i dung, chú thích công c? v?, th?i gian th?c hi?n, v.v...)


  Sau khi nh?n ???c bài d? thi, chúng tôi s? g?i tin nh?n l?i cho thí sinh ?? xác nh?n. Các thí sinh nên gi? liên l?c và ki?m tra email th??ng xuyên, phòng tr??ng h?p Ban T? Ch?c mu?n trao ??i thêm v? thông tin, tác ph?m ho?c có s? c? b?t ch?t ngoài ý mu?n.
  Th?i gian b?t ??u nh?n bài: 09/12/2013 – 05/01/2014
  Hình th?c ch?m ?i?m

  • Ban t? ch?c s? ch?m ?i?m vòng lo?i ?? ch?n ra t? 20 ??n 30 tác ph?m ??p nh?t (tùy vào s? l??ng bài d? thi) và s? công b? k?t qu? vòng lo?i t?i trang ch?. Sau ?ó, c?ng ??ng s? có c? h?i b? phi?u ?? l?a ch?n ra 10 tác ph?m mình ?ng ý nh?t.


  Ph?n th??ng
  10 tác ph?m ???c nhi?u bình ch?n nh?t s? nh?n ???c combo trang ph?c Giáng Sinh bao g?m:

  • Cây Giáng Sinh MaoKai (Festive Maokai)

  • Heimerdinger Ng??i Tuy?t (Snowmerdinger)

  • LeBlanc T?m G?i (LeBlanc Mistletoe)

  • Gankplank Lính Chì (Toy Soldier Gankplank)

  • Katarina Cô Nàng Tu?n L?c (Slay Belle Katarina)

  • Veigar Santa X?u Xa (Bad Santa Veigar)

  • Ziggs Ngày Tuy?t R?i (Snow Day Ziggs)

  • Fiddlesticks Cây K?o D? S? (Dark Candy Fiddlesticks)


  H?i các Anh hùng, hãy nhanh tay tham d? ?? giành l?y cho mình lo?t ph?n th??ng h?p d?n c?a cu?c thi ??c ?áo mùa Giáng Sinh nhé!